Study for the female body V: Aythi
27 Luglio 2020

(2020)